Raport efektywności księgowania

Raport przedstawia efektywność księgowania pojedynczego użytkownika oraz zbiorczo wszystkich użytkowników w poszczególnych dniach pracy. Dane prezentowane są w zakładkach:

 • Ilość dokumentów,
 • Wydajność,
 • Zbiorczo.

Aby wygenerować wykres, ustaw zakres dat, wybierz użytkownika i kliknij generuj wykres.

generowanie wykresu efektywność księgowania

Zaznaczenie/odznaczenie opcji Pokaż opisy spowoduje pokazanie/ukrycie opisów poszczególnych kolumn na wykresie. Aby wydrukować wykres kliknij drukuj.

Ilość dokumentów

raport efektywność księgowania - ilość dokumentów

Wykres pokazuje ilość dokumentów zatwierdzonych/poprawionych przez użytkownika w poszczególnych dniach w podziale na:

 • legenda Mobevo – ilość dokumentów zatwierdzonych w module Skany,
 • legenda Tryb asystencki – ilość dokumentów zatwierdzonych po uprzednim poprawieniu w trybie poprawiania,
 • legenda Eva – ilość dokumentów zatwierdzonych w module sztucznej inteligencji EVA,
 • legenda Poprawione – ilość dokumentów poprawionych w trybie poprawiania,
 • legenda EVA (poprawione) – ilość dokumentów poprawionych w module sztucznej inteligencji EVA.

Pod wykresem znajduje się podsumowanie wszystkich zatwierdzonych i poprawionych dokumentów przez użytkownika w danym okresie czasu.

Wydajność

raport efektywność księgowania - wydajność

Wykres pokazuje wydajność pracy użytkownika w postaci ilości dokumentów na minutę.

 • legenda Mobevo – wydajność pracy w module Skany,
 • legenda Tryb asystencki – wydajność pracy w module Skany jeśli dokumenty zostały uprzednio poprawione w trybie poprawiania,
 • legenda Eva – wydajność pracy w module EVA,
 • legenda Poprawione – wydajność pracy poprawiania dokumentów w trybie poprawiania.

Pod wykresem pokazane są średnie wartości wskaźnika w poszczególnych trybach pracy w danym okresie czasu.

Zbiorczo

raport efektywność księgowania - zbiorczo

Wykres pokazuje zbiorcze wartości ilości dokumentów wszystkich użytkowników pracujących w programie liczbowo oraz w ujęciu procentowym w podziale na poszczególne tryby pracy:

 • legenda koło EVA – ilość wszystkich dokumentów zatwierdzonych w module sztucznej inteligencji EVA,
 • legenda koło Tryb asystencki – ilość wszystkich dokumentów zatwierdzonych po uprzednim poprawieniu w trybie poprawiania w module Skany,
 • legenda koło Mobevo – ilość wszystkich dokumentów zatwierdzonych w module Skany bez trybu poprawiania.

Pod wykresem znajduje się podsumowanie wszystkich dokumentów zatwierdzonych w programie przez wszystkich użytkowników.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły