Zapis dokumentów do bazy

Aby rozpocząć sprawdzanie i ewentualnie poprawę danych faktury:

 • ustaw się w linii faktury i wciśnij <Enter> lub,
 • kliknij w linii dwukrotnie myszką.

Otworzy się okno edycji faktury.

Z lewej strony znajdują się dane rozpoznane przez moduł OCR lub wczytane z programu księgowego. Z prawej strony znajduje się podgląd przetworzonego dokumentu. Podgląd dokumentu można przybliżać, oddalać, obracać, a także wydrukować widok skanu.

Okno podglądu faktury umożliwia także automatyczne sczytanie danych ze skanu. Ustaw się w polu, zaznacz obszar z danymi na podglądzie i zwolnij przycisk myszki. Spowoduje to wklejenie danych do pola.

UWAGA!

Funkcja działa tylko w przypadku gdy dokument posiada warstwę tekstową i działa tylko dla pól NIP oraz Dokument.

Jeśli któreś dane nie zostaną odnalezione w dokumencie, pole będzie podświetlone na czerwono.

Sprawdź poprawność wczytanych danych:

 • NIP kontrahenta,
 • kategoria księgowa,
 • rejestr
 • numer dokumentu,
 • daty,
 • forma płatności,
 • kwoty.

Jeśli wszystkie dane są poprawne wybierz:

 • Zatwierdź dane i kontynuuj lub użyj skrótu <Ctrl+End> – zamyka okno faktury, zapisuje dane do rejestru VAT programu księgowego i otwiera kolejną niezatwierdzoną fakturę z listy lub,
 • Zatwierdź dane lub użyj skrótu <Ctrl+Enter> – zamyka okno faktury, zapisuje dane do rejestru VAT programu księgowego.

Czy ten artykuł był pomocny?

Ostatnie artykuły